سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عباس پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مهرناز احمدیان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین برخورداری آموزش در موسسات آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو شهر تهران اثربخشی لازم انجام شد این پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد و از نظر هدف درزمره پژوهشهای کاربردی قرار دارد نمونه انتخابی ۱۱۹ نفرشامل ۶۱ نفرشرکت کنندگان دردوره ها ۳۷ نفر سرپرستان مستقیم آنها و ۲۱ نفر مدیران سازمانی و تحت ۳ عنوان دوره آموزشی دوره های Word,SPSS و آمار کاربردی بود پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا برگزاری دوره های آموزشی درموسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو از اثربخشی لازم برخوردار بوده است و اینکه آیا آموزش درسازمان های وابسته به وزارت نیرو با استفاده از معیارهای بازگشت سرمایه ارزشیابی می شود اگر خیر دلایل احتمای آن چه مواردی می تواند باشد نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از این است که واکنش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مذکور نسبت به اقدامات برنامه ریزی شده از قبیل محتوا، مدرس امکانات و تجهیزات مثبت بوده است برگزاری تمامی دوره های آموزشی مذکور بریادگیری شرکت کنندگان در دوره ها تاثیر معناداری داشته است و موجب افزایش دانش آنها گردیده است.