سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد آقاپورصباغی – استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیمین مسیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به علت استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در مزارع استان خوزستان، هر ساله حجمی معادل ۲میلیارد متر مکعب زهآب مستقیما به کارون وارد میشود. باتوجه به حجم بالای میزان آلاینده های بخش کشاورزی انجام تحقیقی به منظور تعیین عوامل تاثیرگذار برنگرش کشاورزان برای بهبود نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت کاهش آلودگی آب از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر به منظور برآورد تمایل به پرداخت گندمکاران شهرستان ملاثانی در جهت کاهش آلودگی رودخانه کارون از روشارزشگذاری مشروط در قالب دو روش لاجیت و روش دومرحلهای هکمن، استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از طریق تکمیلپرسشنامه و مصاحبه حضوری با ۱۲۱ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمعآوری گردیده است. نتایج مطالعه نشان می- دهد، که در هر دو مدل هکمن و لوجیت متغیرهای سن، قیمت پیشنهادی، علت آلودگی رودخانه، اعضای خانواده، دارای اثر منفی ومعنادار و متغیرهای درآمد، تحصیلات ، مالکیت زمین، مقدار زمین، میزان خسارت، دیدگاه کشاورزان در زمینه آلودگی رودخانه،دارای اثر مثبت و معنادار برروی تمایل به پرداخت کشاورزان هستند. همچنین نتایج نشان میدهد که هر خانوار حاضر به پرداخت مبلغ ۱۰۰۱۱۱ و ۱۰۰۱۱۱ ریال درسال برای کاهش آلودگی آب میباشد. پذیرش کشاورزان برای اختصاص بخشی از درآمد خود درجهت کاهش آلودگی رودخانه کارون، حاکی از اهمیت و جایگاه این رودخانه در بین کشاورزان منطقه دارد. این امر نشان میدهد،زارعین با درک موقعیت رودخانه در تامین آب برای تولیدات کشاورزی خود، از نفش خود در ایجاد رودخانه بدون آلودگی با خبر می باشند. در این میان توجه به عوامل تاثیرگذار بر میزان پرداخت پیشنهادی در جهت تقویت نقش زارعین در کاهش آلودگی آب رودخانه از اهیمت خاصی برخوردار است .