سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،
وحید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،

چکیده:

این مطالعه با هدف ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی چای باغ در استان مازندران انجام شده است. بدین منظور اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای تفریح و استفاده از محیط پارک از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شد. میانگین تمایل بهپرداخت افراد با استفاده از مدل لاجیت و با روش حداکثر درستنمایی بوسیله انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبودی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین ۱۰۱ نفر از افراد بازدیدکنندهمنطقه در سال ۱۹۱۱ جمع آوری شد. بر طبق نتایج تحقیق ۸۷ درصد افراد تحت بررسی حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفادهاز این مکان تفریحی می باشند. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای میزان پیشنهاد قیمت، درآمد بازدیدکنندگان، میزان تحصیلات و درجه اهمیت حفاظت از پارک از نظر آماری مهمترین عوامل در میزان تمایل به پرداخت افراد می باشند. میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای هر فرد برابر ۹۸۷۰ ریال بدست آمد. همچنین ارزش اقتصادی پارک جنگلی چای باغ مازندران در سال حدود ۱۷۸ میلیون ریال براورد گردید