سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه خان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محسن جعفری نژاد – کارشناس ارشد علوم محیط زیست
سامان علی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست

چکیده:

ارزش وجودی تالاب بین المللی گمیشان به روش ارزشگذاری مشروط تعیین گردید. مطالعات با روش پرسشنامه ای siiurvey توسط جوامع بومی وغیربومی صورت گرفت تکمیل پرسشنامه ها بصورت نمونه برداری سیستماتیک – تصادفی انجام شد دراین تحقیق متغیرهای میزان درآمد میزان تحصیلات سن، جنس و بعد خانوار مورد بررسی قرارگرفت مطالعه متغیرها نشان داد که میزان درآمد و تحصیلات بیشترین تاثیر را درتمایل به پرداخت WTP جوامع بومی و غیربومی برای حفاظت از تالاب دارد ارزش وجودی EV تالاب براساس متوسط تمایل به پرداخت برای مناطق بومی ۱۵۵۳۷۰۵۶/۳ ریال و برای مناطق غیربومی ۲۸۲۴۲۴۹۲۷۶ ریال تعیین گردید. ارزش اقتصادی تالاب برای ماهیان اقتصادی کپور ، سفید، کلمه، سوف و کفال براساس میزان صید سالیانه آنها ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال براورد گردید.