سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

وحید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا
سیدمحسن سیدان – دانشجوی دکتری گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

چکیده:

دردهه های اخیر حوضه اقتصاد اکولوژیک شاهد افزایش فعالیت های قابل تجهی درخصوص تعیین ارزش کارکردهای کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی بوده است درنتیجه انسان برای انتخاب بهترین کاربرد ازمیان کاربریهای مختلف طبیعت ناگزیر ازارزشگذاری است یکی ازمنابع با ارزش محیطی تالابها می باشد تالابها نقش مهمی درحفظ حیات و بقای بشر گونه های جانوری و گیاهی ایفا می کنند توجه به آنها و براورد ارزش وجودی آنها موجب رشد و توسعه اکوتوریسم داخلی و خارجی خواهد شد برهمین اساس پژوهش حاضربه براورد ارزش اقتصادی تالاب شیرین سو دراستان همدان با استفاده ازروش هزینه سفر منطقه پرداخته است داده های مورد نیاز تحقیق ازقبیل خصوصیات اجتماعی – اقتصادی و هزینه سفرومسافت بازدید کنندگان تا تالاب شیرین سو با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه درتابستان سال ۹۱ استخراج شد نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن تحصیلات درآمد بازدید کنندگان هزینه و بعدمسافت دراستفاده ازتفرجگاه تاثیر قابلملاحظه ای دارد.