سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فردیس فرازمند – کارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
صدیقه آخش – کارشناس ارشد ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واح
فرزانه غلامرضاپورامیری – کارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس

چکیده:

این مطالعه به تخمین ارزش اقتصادی تالاب انزلی از طریق اندازه گیری میززان تمایزب بزه پرداازر ا زراد بزرای ارزش زیست محیطی این منطقه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و تکمیب پرسشنامه می پردازد. برای اینکه نشان دهیم مردم تا چهاندازه حاضر به نگهداری از این تالاب و جلوگیری از نابودی آن هتتند. برای اندازه گیری میزا ن تمایزبه پرداخت ازمدل رگرسیونی لاجیر و بر اساس روش حداکثر درستنمایی ، پارامترهای مد برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که ۳۴ درصدا راد تحر بررسی در این مطالعه ، حاضر به پرداار مبلغی جهر حفاظر و جلوگیری از تخریب تالاب انزلی هستند.