سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خالدی – استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اق
غلامرضا یاوری – استادیار اقتصادکشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج
فاطمه اسدی – کارشناسارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین آب بهای بخش کشاورزی دردشت قزوین انجام شده است آب بها یک متر مکعب آب کشاورزی برمبنای قانون تثبیت اب بهای زراعی معادل ۳ درصد ارزش محصولات کشت شده در سال زراعی ۸۷ محاسبه شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که آب بها یک متر مکعب آب کشاورزی برمبنای قانون تثبیت آب بهای زراعی معادل ۷۰ ریال می باشد از طرفی دیگر قیمت تمام شده آب کشاورزی با درنظر گرفتن کلیه هزینه های مرتبط با استهلاک مدیریت تعمیر و نگهداری و بهره برداری طرح معادل ۱۸۲ ریال براورد شد با کاربرد روش CRF این قیمت به ۲۲۴ ریال افزایش یافت براساس نتایج بدست آمده ضرورت های افزایش قیمت آب کشاورزی بهعنوان عامل مهمی در توسعه پایدار کشاورزی مورد تاکید قرارگرفت. با این حال اعمال این افزایش قیمت نیاز به زمینه ها و الزاماتی دارد که باید مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرارگیرد.