مقاله ارزشیابی کیفیت گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران: کاربست الگوی سیستمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در امداد و نجات از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی کیفیت گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران: کاربست الگوی سیستمی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی کیفیت
مقاله الگوی سیستمی
مقاله درونداد
مقاله فرایند
مقاله برونداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زین آبادی حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشیابی کیفیت موسسات علمی – کاربردی ضروری است، چرا که منجر به بهبود مستمر کیفیت آنها خواهد شد. این پژوهش با کاربست الگوی سیستمی، در صدد ارزشیابی کیفیت دروندادها، فرایندها و بروندادهای چهار گروه آموزشی در موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران برآمده است.
روش ها: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های ترکیبی قرار دارد. در بخش کیفی، همه متخصصان در زمینه آموزش عالی، آموزش عالی علمی – کاربردی، ارزشیابی آموزش عالی، استانداردسازی در آموزش عالی، اساتید موسسه هلال ایران و اعضای هیات علمی، تصمیم سازان و مدیران، صاحبان تالیف و ترجمه در حوزه آموزش عالی جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی پژوهش را تشکیل داده است. در این مرحله نمونه ها (۲۰ نفر) با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردید. در بخش کمی، مدیران گروه، اعضای هیات علمی، همه دانشجویان، همه دانش آموختگان و همه کارفرمایان بلافصل (مستقیم) دانش آموختگان شاغل گروه های مورد ارزشیابی، جامعه آماری را تشکیل داده اند. در این مرحله برای انتخاب نمونه ها (۳۴۱ نفر) از روش نمونه گیری «در دسترس» استفاده گردید. در مرحله کیفی از ابزار «مصاحبه نیمه هدایت شده» و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کمی از نرم افزار PASW Statistic 18 استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که دروندادهای گروه های مورد ارزشیابی در سطح «نسبتا مطلوبی» از کیفیت قرار دارند. همچنین کیفیت تنها عامل فرایندی تقریبا در تمام گروه ها در سطح «مطلوب»؛ و کیفیت عوامل بروندادی نیز در سطح «نسبتا مطلوب» ارزشیابی شد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر وجود فاصله تا وضع مطلوب به ویژه در دروندادها و بروندادهاست. فهرست عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی شده سند بسیار مهمی برای موسسه هلال ایران و گروه های مورد ارزشیابی می باشد. وضعیت نسبتا مطلوب و نامطلوب عوامل، ملاک ها و نشانگرها در این سند به معنای نقاط مهم برای برنامه ریزی و بهبود می باشد.