مقاله ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران دو کارخانه تایرسازی با ترکیب های بنزن و تولوئن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران دو کارخانه تایرسازی با ترکیب های بنزن و تولوئن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه شغلی
مقاله تایرسازی
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله بنزن
مقاله تولوئن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیونس
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: موسویون سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دلیل فرآیندهای نیمه اتوماتیک‏ در صنایع تایرسازی ایران، مواجهه شغلی قابل توجهی با حلال ها و ترکیبات آلی فراری همچون بنزن و تولوئن مورد انتظار است. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی مواجهه شغلی و تخمین ریسک مواجهه کارگران تولید تایر با ترکیبات نامبرده انجام گرفت.
روش بررسی: پایش فردی ۱۰۰ نفر از کارگران دو کارخانه تایرسازی واقع در حومه شهر تهران در قالب ۱۰ گروه شغلی به روش ۱۵۰۱ سازمان NIOSH انجام گردید. شرایط جوی محیط کار در روزهای نمونه برداری اندازه گیری شدند. ارزیابی ریسک نیمه کمی COSHH با استفاده از پرسشنامه و ماتریس مربوطه برای مواجهه کارگران انجام گردید. یافته ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی مورد آنالیز قرار گرفتند. مقادیر کمی بصورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شدند.
یافته ها: سن، سابقه کار و پارامترهای جوی، اختلاف معنی داری بین دو کارخانه تایرسازی نداشتند. مواجهه شغلی با بنزن و تولوئن در کارخانه های
A و B به ترتیب برابر ۱٫۰۹±۰٫۱۸، ۱٫۸۸±۰٫۱۹ و ۲٫۰۷±۰٫۳۰ و ۳٫۲۰±۰٫۳۹ بر حسب ppm بود که افزایش معنی داری را در کارخانه B و نیز ارتباطی معنی دار و منفی را با رطوبت نسبی نشان دادند. در کارخانه های A و B به ترتیب ۱۰ و ۱۴ درصد از کارگران با ریسک زیاد مواجهه شغلی با بنزن و ۱۰ و ۱۶ درصد از آنان با ریسک متوسط مواجهه با تولوئن در تماس بودند. همبستگی بین مواجهه شغلی و ریسک COSHH معنی دار بود.
نتیجه گیری: مواجهه شغلی با بنزن در پرسنل تایرسازی بالاتر از استاندارد ایران بود، لذا بهبود شرایط کار توسط اقدامات کنترلی مناسب همچون فرایندهای خودکار و تنظیم رطوبت نسبی، توصیه می گردد. ارزیابی COSHH را می توان به عنوان روشی ساده، ارزان و سریع در ارتقای سلامت کارگران به کار برد. همچنین کنترل مواجهه پرسنل از طریق آموزش مداوم ضروری است.