مقاله ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس نظر معلمان و سرگروه های آموزشی استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۳۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس نظر معلمان و سرگروه های آموزشی استان همدان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی برنامه درسی
مقاله طبقه بندی ده عاملی اکر
مقاله علوم دوره ابتدایی
مقاله معلم
مقاله سرگروه های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یادگارزاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری اردشیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی با استفاده از الگوی ده عاملی اکر است که در قالب سه سوال پژوهشی و با بکارگیری روش تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل معلمان علوم ابتدایی و کارشناسان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حدود ۳۸۱ نفر معلم انتخاب و کارشناسان تمام شماری شدند (۴۶ نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه با دو نوع ویژه معلمان (با پایایی ۰٫۹۶۸) و ویژه کارشناسان (با پایایی ۰٫۹۴۳) و برای تحلیل داده ها از شاخص های گرایش به مرکز، تحلیل عاملی و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد برای ارزشیابی یک برنامه درسی، طبقه بندی ده عاملی اکر کامل نیست و عواملی مانند «انسجام برنامه درسی، انعطاف پذیری در اجرا، تناسب محتوا با نیاز یادگیرنده، دانش آموز محوری و. …» نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر معلمان و کارشناسان وضعیت مطلوبی بر برنامه درسی علوم حاکم است. بر اساس نظرات معلمان برنامه درسی علوم به ترتیب روی اهداف «پوشش مفاهیم فیزیک، شناخت محیط، دانستنی های ضروری علوم، مهارت مشاهده، مفهوم بهداشت» بیشترین تاکید را داشته است.