مقاله ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی مطالعه موردی: آموزش عالی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی مطالعه موردی: آموزش عالی ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله ارزشیابی
مقاله الگوهای ارزشیابی
مقاله آموزش عالی
مقاله بهینه کاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اناری نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای ۷۰۲ نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد آموزش الکترونیکی (شامل امور سازمان و مدیریت، فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحظات اخلاقی و حقوقی) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین دانشجویان نمونه توزیع و با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه «د» با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد، نسبت به سایر دانشگاه ها بهترین وضعیت را داشت و از بین سه دانشگاه دیگر؛ دانشگاه «ب» در پنج بعد و دانشگاه «ج» در دو بعد از ابعاد هفت گانه آموزش الکترونیکی برتر نشان دادند. ضمن اینکه بهینه کاوی می تواند از طریق بررسی و آزمایش فرایندها و مدل ها در دیگر دانشگاه ها و تطبیق تکنیک ها و رویکردهای آن ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.