سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا ابوذری – دانش آموخته مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی،دانشکده سلامت،ایمنی و محی
منصوره حمیدی – مربی گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست،دانشگاه عل

چکیده:

درصنایع شیمیایی کارکنان با موادشیمیایی مختلفی درتماس هستند که عدم رعایت اصول احتیاطی و اقدامات کنترلی درهنگام کاربا آنها میتواند عوارض سوء برانسان ایجادکنند هدف ازاین مطالعه ارزیابی ریسک ناشی ازمواجهه شغلی با موادشیمیایی که درکارخانه زمزم غرب تهران درسال ۱۳۸۹ انجام شد جهت ارزیابی ریسک مواد شیمیایی دراین صنعت ابتدا مواد شیمیایی خطرناک درسالنهای تصفیه فاضلاب و تصفیه آب و کربوکولرو عصاره زنی شناسایی شده و سپس ازطریق ارزیابی کیفی به تحلیل ریسک پرداخته و بعداز آن از طریق ارزیابی نیمه کمی درجه مواجهه و مخاطره را به دست آورده و درنهایت سطح ریسک مواجهه با مواد شیمیایی درهریک ازواحدها تعیین گردید نتایج این مطالعه نشان داد کارکنان واحدهای مورد بررسی با ماده شیمیای متابی سولفیت سدیم پودرکلرآنتیاسکالانت آمونیاک ضد یخ اوره سود اسید سیتریک بنزوات سدیم دی آمونیم فسفات مواجهه دارند با استفاده ازنتایج بدست آمده از ارزیابی ریسک مواجهه با الاینده های شیمیایی میتوان مشاغل مختلف را ازنظر مواجهه با عوامل زیان آور شیمیای رتبه بندی نمود.