سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

شهرهای بزرگ معاصر با مسائل و تهدیدهای متعددی در ابعاد اجتماعی اقتصادی کالبدی و زیست محیطی مواجه اند پایداری سازی این شهرها در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی شهری نگرشی نوین درشهرسازی می باشد شهرهیا بزرگ ایران با قرار گیری روی گسلهای زلزله مورد تهدید و آسیب پذیری جدی قرار دارند بکارگیری رویکرد زیرسطحی شهری در توسعه این شهرها می تواند به پایداری آنها کمک نماید. این مقاله با هدف تبیین اهمیت و جایگاه فضاهای زیرسطحی در ارتقای پایداری شهرهای بزرگ و مراکز آنها در زلزله می باشد ساختار این مقاله شامل بخشهای زیرهستند: مقدمه و طرح مساله، بررسی قابلیهای بنیادی فضاهای زیرزمینی مطالعه سوابق جهانی و ایرانی موضوع در سه شهر تهران تبریز و مشهد تحلیل رابط مابین شهرهای بزرگ مسائل آنها و توسعه زیرسطحی ، تبیین قابلیت فضاهای زیرسطحی درپایدارسازی شهرها در برابر زلزله جمع بندی و نتیجه گیری.