سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پردیس شولی – کارشناس ارشد رشته مدیریت شهریآمایش سرزمین دانشگاه واحد بین المللی چ

چکیده:

بر اساس هدف « ارتقای دانش مدیریت مدیران شهری و دانش آسیب پذیریخانوارهای محله‌ مورد مطالعه و با پذیرش اینکه بحران ها در مقیاس بافت های فرسوده شهری، بطور همزمان، پدیده‌ای اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی – کالبدی و زیست محیطی می‌باشند؛ از این رو دانش مدیران شهری نقشی مکمل در توسعه ساماندهی بافت های فرسوده را دار می باشد، با این نگرش مقاله حاضر به دنبال تبیین نقش دانش مدیران شهری در کاهش بحران های بالقوه و بالفعل بافت فرسوده شهری با مشارکت مردم محلی می باشد. بر این اساس، برای داوری تجربی فرضیه‌ ها ، در چارچوب «روش اکتشافی، توصیفی – تحیلی» و به شیوه پیمایشی، به مطالعه دانش مدیران شهری در راستای ساماندهی بافت فرسوده محله خانی آباد در سه بعد راهبردی نوسازی، بهسازی و بازسازی از طریق روشهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) بوده و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. در مجموع، نتایج تحقیق تقویت کننده این گزاره تئوریک است: که بین مدیریت بحران و دانش ارتباط معنی دار وجود دارد و دانش مدیران شهری یکی از مهمترین عوامل موثر در پیشبرد راهبردهای ساماندهی(نوسازی، بازسازی و بهسازی) بافت های فرسوده شهری می باشد.