سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – محققان و اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان
حیدر طایفه رضایی –

چکیده:

به منظور تعیین اثر حذف ابیاری درمراحل حساس رشد کلزا برعملکرد کمی و کیفی وکارایی مصرف آب ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار از پاییز سال ۱۳۸۳ به مدت سه سال زارعی مورد اجرا قرارگرفت و تیمارهای مورد بررسی شامل: I1=انجام ابیاری در کلیه مراحل رشد I2= حذف ابیاری درمرحله غنچه دهی I3= حذف ابیاری درمرحله گل دهی I4= حذف ابیاری در انتهای مرحله گل دهی و ابتدای شکل گیری غلاف I5= حذف ابیاری در مرحله رشد کامل غلافها نتایج تجزیه و تحلیل آماری برروی میانگین ارقام نشان میدهد که اثر تیمار حذف ابیاری برعملکرد دانه در سطح ۱% معنی دار بوده است اثر تیمار حذف ابیاری بر کارایی مصرف آب در سطح ۱% معنی دار بوده است نتایج حاصله نشان میدهد که برای کسب حداکثر محصول از واحد سطح زمین تیمار I1 و برای رسیدن به حداکثر استفاده ازواحد آب مصرفی تیمار I2 مورد توصیه می باشد.