سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لاله راجی – کارشناس آموزش، شرکت گلوبال پتروتک کیش

چکیده:

با توجه به این که بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت پروژههای کشور به عدم آگاهی و خصوصاً ب ه کارگیر ی دانش مدیریت پروژه مربوط میشود، این نیاز احساس میشود که به منظور بهبود مستمر اجرای پروژ ههای صنایع پتروشیمی به یکی از زیرساختهای مهم مدیریت پروژه یعنی ارزیابی و ارتقاء دانش مدیریت پروژه پرداخته شو د. این در حالی است که نیروی انسانی متخصص هر شرکت، ابزار استراتژیک توسعه و مزیت رقابتی آن تلقی شده و لذا هر اقدامی که به بالندگی این ابزار بیانجامد از ضروریات این صنعت راهبردی است. لذا در این مقاله سعی شده است با بهبود زیر ساختهای مدیریت پروژه خصوصا ارتقاء سطح دانش و عملکرد مدیران پروژه از طریق آموزش به این مهم پرداخته شود. از طرفی آموزشهایی که به منظور ارتقاء دانش فنی و مدیریتی افراد و کارکنان در محیط کار و در حین خدمت در صنعت ارائه میشود از نظر کارائی و اثر بخشی؛ آنگونه که باید انتظارات متولیان امر را برآورده نمینماید؛ بطوری که از ناحیه آموزشهای ارائه شده، بهبود عملکرد مدیران و کارکنان چندان محسوس نیست. دلیل این امر عدم تعیین نیازهای آموزشی هر یک از مدیران و کارکنان و هدفمند نبودن آموزشها است.