سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آهنچیان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی
الهام سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشک

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روشهای آموزش گروهی و فردی در فرایند آموزش و بهسازی منابع انسانی است. به این منظور در این مطالعه مروری- تحلیلی، پس از بررسی معتبرترین منابع مرتبط، اثر آموزش گروهی در اثربخشی آموزشهای سازمانی تحلیل شد. در حالی که بر اساس شواهد متعدد، طراحی و اجرای آموزش یک ضرورت اجتنابناپذیر برای هر سازمانی است، صاحبنظران توسعه سازمانی و بهسازی منابع انسانی در این باره که با استفاده از کدام روش یادگیری در برنامههای آموزشی میتوانند به نتایج موثرتری دست پیدا کنند، اتفاق نظر ندارند. یافته- های این مطالعه نشان داد که طراحی و اجرای آموزش چه به صورت فردی یا گروهی در سازمانها میتواند بر دانش و نگرش و عملکرد افراد اثرمثبتی داشته باشد، در حالی که آموزش گروهی اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش فردی دارد. این یافته حاوی نکات ارزشمندی برای برنامهریزان دورههای آموزشی در سازمانها است