مقاله ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان- استیل سیستئین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان- استیل سیستئین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ان
مقاله استیل سیستئین
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرازی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صوفیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جباری اصل منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اهمیت حفظ کارکرد افراد و افزایش کیفیت زندگی بیماران مسلول ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف به کار گیری درمان کمکی ان- استیل سیستئین برای بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سل انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور بوده که بر روی ۸۸ نفر از بیماران با سن بالای ۵۰ سال در استان مرکزی طی مدت ۱۵ ماه که کاندید شروع درمان ضد سل بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه فرم کوتاه کیفیت زندگی (۱۲-SF) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون های تی، کای اسکوئر، من ویتنی و آنووا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: این مطالعه نشان می دهد دو گروه قبل از مداخله از نظر ویژگی های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند ولی از نظر کیفیت زندگی در پایان ماه اول گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد از نظر نمره خرده مقیاس جسمی (۰٫۰۰۶۸=p) و نمره خرده مقیاس روانی (۰٫۰۲۸۴=p) و نمره کل کیفیت زندگی (۰٫۰۱۱۲=p) از وضعیت بهتری برخوردار بودند. هم چنین بررسی ما نشان داد بین متغیرهای سن (۰٫۰۳۳۱=p)، مدت ابتلا به بیماری (۰٫۰۴۱۶=p)، میانگین CRP (p=0.0234) و نوع سل (۰٫۰۳۷۲=p) با نمره کل کیفیت زندگی در پایان ماه اول در گروه مداخله ارتباط معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان امیدوار بود با استفاده از تلفیق درمان کمکی ان استیل سیستئین با درمان های استاندارد سل موجب بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید زندگی بیماران شد.