مقاله ارتقای فضای کسب و کار جهت دست یابی به چشم انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک های تاپسیس و آنتروپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتقای فضای کسب و کار جهت دست یابی به چشم انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک های تاپسیس و آنتروپی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سند چشم انداز
مقاله فضای کسب و کار
مقاله آنتروپی
مقاله تاپسیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارث سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: پروندی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سند چشم انداز بیست ساله ایران بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به کارگیری داده های سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ موسسه Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه آرمانی فضای کسب و کار در منطقه مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص ها در منطقه، اولویت بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.