مقاله ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند: مورد مطالعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند: مورد مطالعه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراموشی سازمانی هدفمند
مقاله یادگیری
مقاله مدیریت دانش
مقاله عملکرد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبکی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بستام هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ده یادگاری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان های امروزی استفاده از ظرفیت فراموشی سازمانی را به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد خود مورد نظر قرار داده اند. این پژوهش به دنبال شناسایی نوع رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند، یادگیری سازمانی، ظرفیت مدیریت دانش با عملکرد سازمانی است.
روش کار: این تحقیق از نوع کاربردی و پیماشی است و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. در این پژوهش برای ارزیابی مدل، از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد و جهت تحلیل داده ها نرم افزار لیزرل به کارگرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را روسا، معاونین، مدیران و سرپرستان بیمارستان های دولتی و خصوصی سطح شهر مشهد تشکیل داده اند.
یافته ها: نتایج نشان دهنده این است که فراموشی هدفمند و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی از طریق ارتقاء ظرفیت مدیریت دانش تاثیر می گذارند که در این میان با توجه به نتایج حاصله از تحلیل عاملی مربوط به بررسی معنی داری روابط بین شاخص ها و عامل ها در سطح معناداری ۰٫۰۱ و همچنین پارامتر استاندارد، شاخص های نادیده گرفتن دانش قدیمی و جایگزینی دانش جدید در شروع فعالیت، استفاده از مکانیزم های رسمی جهت تسهیم تجارب، وجود فرایندهای منظم و بروز کسب دانش جدید از محیط و رضایت شغلی کارکنان از جمله مهترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی است.
بحث: یافته های پژوهش حاکی است که مدیران جهت ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی خود باید ظرفیت مدیریت دانش سازمان خود را بالا ببرند که این مهم زمانی اتفاق می افتد که فرایند یادگیری از طریق مدیریت فراموشی سازمانی به شکل پویاتر و موثرتری اجرا شود.