سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عابده عبدالغفوریان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
مجید صابری –

چکیده:

افزایش روبه تزاید آلاینده ها و آسیب پذیری بیشتر محیط زیست از یک طرف و رشد علوم و تکنولوژی تصفیه موادزائد از طرف دیگر ضرورت ارتقا کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضلاب موجود را توجیه پذیر می سازددرحال حاضر اکثر تصفیه خانه های فاضلاب درایران برای تصفیه فاضلاب درحد تصفیه ثانویه طراحی شدها ند لذا بهبود عملکرد تصفیه خانه ها برای حذف مواد مغذی فاضلاب و رساندن غلظت ازت و فسفر درحد استاندارد های ملی به منظور کنترل آلودگیهای زیست محیطی به ویژه منابع آب سطحی و زیرزمینی حائز اهمیت می باشد دراینمقاله ضمن بررسی و تحلیل روشهای مختلف ارتقا تصفیه خانه های فاضلاب به منظور حذف مواد مغذی و ارزیابی طرح های ارتقا انجام شده در کشورهای پیشرفته دنیا مطالعه موردی برای ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز انجام گردیده و تبدیل فرایند لجن فعال متعارف به فرایند تغذیه مرحله ای بعنوان مناسبترین گزینه ارتقا با درنظر داشتن جنبه های مختلف فنی و اقتصادی پیشنهاد شده است.