سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد صادق شبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز
یکتا همت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین پژوهش دستگاهی طراحی گردیده که بتواند حبه های انگور را با بیشترین درصد و کمترین درصد آسیب، از خوشه جدا کند. جهت تخمین نیروی مورد نیاز برای جدا شدن حبه انگور از خوشه و یافتن حداقل فشار باد مخزن، آزمایش کشش با دستگاه اینستران انجام گردید. نتایج این ازمایش برای دو رقم ریش بابا سفید و سیاه شیراز به ترتیب ۲/۴۴ و ۲/۷۸ نیوتن به دست آمد. همچنین مقادیر اندازه گیری شده نیروی حاصل از جت هوا با افزایش قطر نازل از ۲/۵ به ۴/۵ میلی متر، از ۲/۴۲ به ۷/۰۷ نیوتن افزایش داشت. از این رو در این پژوهش اثر تیمارهای فشار باد مخزن ( در سه سطح ۵۵ و ۶۰ و ۷۰ پوند بر اینچ مربع)، قطر نازل ( در سه سطح ۲/۵ و ۳/۵ و ۴/۵ میلی متر) و تعداد نازل ( در دو سطح یک و دو عدد) بر روی درصد جدایش و اسیب حبه انگور دو رقم مذکور، بررسی شد. برای اسن منظور دستگاهی طراحی و ساخته شد. نتایج برای رقم ریش بابا نشان داد که در حالی که در قطر ۲/۵ میلی متر، تعداد نازل دو عدد و فشار ۷۰psi درصد جدایش ۱۰۰% بود، اما درصد آسیب دیدگی در حدود ۹% به همراه داشت. در قطر ۴/۵ میلی متر آسیب دیدگی وجود نداشت و بهترین درصد جدایش آن، در حالت دو نازل و فشار ۷۰psi بود. و برای رقم سیاه شیراز نتایج نشان داد که حداکثر جدایش در قطر ۳/۵mm ، دو نازل و فشار ۷۰psi بود اما درصد آسیب حدود ۶% را نیز به همراه داشت. همچنین مشاهده شد که در قطر ۴/۵ میلی متر آسیب دیدگی وجود نداشت و بهترین درصد جدایش آن در حالت دو نازل و فشار ۶۰ و ۷۰psi بود و از آن رو که تامین فشار ۷۰psi نیازمند هوای فشرده بیشتر رد نتیجه کارکرد بیشتر کمپرسور و برق مصرفی بیشتر است، فشار ۶۰psi در اولویت قرار می گرفت.