سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علی چنگی آشتیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مهدی جلولی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده:

اگر چه اقتصاد در برگیرنده سه حوزه تولید، توزیع و مصرف می باشد که عملکرد بهینه هر کدام در جای خویش در موفقیت یک اقتصاد نقش برجسته ای خواهند داشت، لیکن دو حوزه توزیع و مصرف ریشه در حوزه تولید دارند. به عبارت دیگر، تا تولیدی اتفاق نیافتد، توزیع و مصرف مصداق عینی نخواهند داشت. عوامل اقتصادی فعال در حوزه تولید از کامیابی و موفقیت یکسانی برخوردار نیستند. چه بسا برخی تولیدکنندگان در فرآیند تولید خویش با موفقیت روبرو باشند و در همان شرایط اقتصادی برخی تولید کنندگان دیگر عدم موفقیت را تجربه کنند. کسب موفقیت همواره در طول تاریخ خواسته انسان بوده وسعی بر آن داشته است تا با روش های مختلف به این خواسته دیرین خود دست یابد. بعد از پیدایش سازمان ها و شرکت ها توسط انسان، این آرزو به موفقیت شرکت و سازمان تحت کنترل وی نیز تسری یافته است. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت مطلوب مدیریت منابع انسانی و میزان موفقیت صنایع تولیدی استان مرکزی می باشد. در این راستا، به کمک روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی ۴۵ سوال بسته به استخراج نظرات مدیران ۱۴۷ واحد تولیدی استان مرکزی در قالب طیف لیکرت پرداخته و داده های بدست آمده بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و به کمک نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که میان کیفیت مطلوب مدیریت منابع انسانی و میزان موفقیت صنایع تولیدی استان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.