سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده صابری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد
اسفندیار اختیاری –
سجاد ازگلی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در مقاله حاضر به این نکته مهم اشاره شده است که، ناحیه کاردینگ ماشین کارد الیاف کوتاه، شامل سیلندر اصلی و کلاهک، جدا از انجام وظایف اصلی خود مثل باز کردن الیاف به صورت تک لیف، خارج کردن گرد و غبار، خارج کردنالیاف کوتاه و …، در جبران سازی تغییرات ضخامت موجود در لایه عبوری از آن نیز نقش مؤثری دارد. این عملکرد، که در مدل های ارائه داده شده حاصل از مطالعات گذشته درنظر گرفته نشده، در پژوهش پیش رو به تفصیل به آن پرداخته شدهاست. بدین منظور، نخست نمودار بلوکی آن بهگونهای اصلاح شد که، تنها نایکنوختیهای ضخامتی، تحت تأثیر عملیات کاردینگ قرار بگیرد. درادامه، مقدار عددی صحیح و متناسب با جبران سازی تغییرات ضخامت برای ضریب موجود در مدل این ناحیه معرفی شده است.