سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر نیرومندفام – دانشگاه تربیت مدرس
محمود رضا حق یفام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مشتری، محور تشکیلات و فلسفه ی وجودی سازمان هاست اوست که کیفیت را تعریف می کند و سازمان ها چاره ای جز این ندارند که کیفیت را از دریچهی دید مشتری بنگرند. امروز دیگر کیفیت به مفهوم انطباق با استانداردها نیست بلکه می – توان آن را انطباق با خواست مشتری تعریف کرد . یکی از موارد مهم در صنعت برق کیفیت و قابلیت اطمینانی است که مصرفکننده دریافت میکند که در شکل سنتی صنعت برق نیز بدان توجه فراوانی میشد و روش های متنوعی برای ارتقاء قابلیت اطمینان مصرفکننده استفاده میشد به نحوی که در برخی موارد قابلیت اطمینان در حد بالایی افزایش مییافت و هزینههای فراوانی را به مصرفکننده تحمیل میکرد. حال بعد از تجدید ساختار یافتن صنعت برق و شرکت بیشتر مصرف – کننده در بازار برق، لزوم انتخاب قابلیت اطمینان دریافتی توسط خود مصرفکننده بیش از پیش احساس میگردد. این مقاله قصد دارد برای ارائهی قابلیت اطمینان مدلی بر پایه ی مطلوبیت قابلیت اطمینان از دید شرکت توزیع و مصرفکننده ارائه کند. در این مدل سطوح مختلف قابلیت اطمینان برای دستیابی به مطلوبیت مورد انتظار به مصرفکنندهها ارائه می- گردد. همچنین با استفاده از مدل بیم ه ای در ص ورت عدم تأمین سرویس مطلوب، مصرف کننده غرامت دریافت خواهد نمود.