سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس زارع چنیجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
سیدعلیرضا ولدآبادی – استادیار دانشگاه آزاد شهرقدس

چکیده:

به منظور ارتقا بهره وری سطح زیرکشت کلزا(Brassica napus L.) دراراضی شالیزاری ازمایشی درسال زراعی ۸۵-۸۴ درشهرستان طارم زنجان بصورت طرح کرت های خردشده برپایه بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار اجرا شد دراین آزمایش پنج تاریخ کاشت شامل ۳۰ مهر ۱۰و۲۰و۳۰ آبان و ۱۰ اذربه عنوان فاکتوراصلی و سه رقم کلزا به نامهای هایولا ۴۰۱وهایولا ۳۰۸وآرجی اس ۰۰۳ به عنوان فاکتورفرعی مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد که رقم برای تمام صفات مطالعه شده معنی دار بود اثرمتقابل رقم ×تاریخ کاشت برصفات تعدادخورجین درگیاه عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود بیشترین تعدادخورجین درگیاه درتاریخ کاشت ۱۰ آبان با تعداد ۱۶۵ خورجین به رقم آرجی اس ۰۰۳ تعلق داشت اما اختلاف معنی داری با تعدادخورجین درگیاه این رقم درتاریخ کاشت ۲۰ آبان ۱۴۶/۹ و تعداد خورجین درگیاه رقم هایولا ۴۰۱ درتاریخ کاشت ۱۰ آبان ۱۴۶/۲ نداشت بیشترین عملکرددانه از رقم هایولا ۴۰۱ درتاریخ های کاشت ۱۰ آبان و ۳۰مهر به ترتیب با ۴۶۹۰و۴۲۵۳ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.