سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی شینی دشتگل – اداره آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و مدرس پاره وق
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

زراعت نیشکر در خوزستان در سطح وسیع متداول است و آبیاری آن به روش جوی و پشته با سیفون یا هیدروفلوم صورت می گیرد. برای بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشکر، آزمایشی در اراضی کشت و صنعت امیرکبیر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار آبیاری های جویچه ای معمولی، یک در میان ثابت و متغیر اجرا شد. درصد رطوبت غلاف و ازت برگ در تیمارهای آبیاری و مقایسه آن با استاند ارد نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بین داده ها در تیمار آبیاری یک در میان متغیر و کمترین آن در تیمار آبیار ی معمول می باشد. نتایج همچنین نشان داد که کارآیی مصرف آب به ازاء شکر تولیدی، در تیمارهای آبیاری معمولی، یک درمیان ثابت و متغیر به ترتیب ۰/۴۱ ، ۰/۵۸ و ۰/۷ کیلوگرم بر متر مکعب بود. گرچه کارآیی مصرف آب در هیچکدام از تیمارها اختلاف معنی دار نشان نداد ولی این فاکتور، در تیمارهای آبیاری یک در میان متغیر و ثابت به ترتیب حدود %۴۱ و ۲۹ % نسبت به تیمار شاهد (آبیاری معمولی) روند افزایشی داشته است، به گونه ای که تیمار آبیاری یک در میان متغیرکمترین حجم آب مصرفی، بیشترین کارایی مصرف آب و عملکرد نیشکر و شکر تولیدی را داشته و شکر قابل استحصال آن با ۱۴/۵ تن درهکتار به ازای ۲۰۶۰۴ آب مصرفی، بیشترین عملکرد را دارا بود . کلیه ویژگی های نیشکر در تیمارها به جز تعداد نی در هکتار، اختلاف معنی داری با هم نداشتند