سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیومرث روشنگر – استادیار گروه عمران-آب،دانشکده فنی-دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی – دانشیاردانشگاه تبریز
فاطمه وجودی مهربان – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران- سازه های هیدرولیکی
داریوش حکیمی – کارشناس مهندسی رودخانه هاو سواحل، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان ش

چکیده:

با توجه به اهمیت بالای پدیده رسوب گذاری،حصول روش های مناسب و دقیق در شبیه سازی بار رسوبی رودخانه ها از مهمترین چالش هادر این فرآینداست. اگرچه تحقیقات متنوعی در زمینه کاربرد مدل های متکی بر شبکه های عصبی و برتری این مدل ها نسبت به روابطریاضی و روابط تجربی نظیر منحنی سنجه رسوب انجام شده است ولی بدلیل غیر صریح بودن،کاربرداین مدل ها کمتر توسعه یافته است.در تحقیق حاضر،روش صریح برنامه ریزی ژنتیک ) GP ( جهت ارتقاءو تقویت شبیه سازی باررسوبی رودخانه قطورچای بکار گرفته شده است. نتایج حاصل، حاکی از قابلیت بالای تخمین رسوب این روش وهمچنین برقراری ارتباط مستقیم میان میزان رسوب این رودخانه بامشخصات جریان آن است