سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ثریا اسفندیارپور – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد خو
محمدرضا حمیدی زاده – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رضا نجف بیگی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اکبر فرهنگی – هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل ارزشی برای تقویت اجرائی پروژههای عمرانی با استفاده از برنامهکارمهندسی ارزش به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا عوامل تأثیرگذار بر بهبود اجرای برنامهکار مهندسی ارزش بر اساس تحلیل منابع شناسایی شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و راهنمایی و نظر خبرگان شاخصهای ارتقاء ساز مدل ارزشی–برنامه کار از میان عوامل تأثیر گذار شناسایی و پرسشنامه پژوهش طراحی و تدوین گردید. همین دلیل باعث شد پرسشنامه طراحی شده از روایی بالایی برخوردار باشد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده۰/۹۲۱ از ۰/۷ مقدار استاندارد بالاتر است که نشاندهنده پایایی ابزار تحقیق است. برای سنجش روایی سازه، و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از شاخصهای ارزشی این مدل مزایایی از جمله شناسایی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود، افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری، بهبود روند کار تیمهای مدیریت پروژه، ارتقاء و یکپارچگی روند اجرائی مدل برنامهکار را به همراه دارد و نیز این شاخصها توانایی بالایی در ارتقاء موفقیت پروژههای عمرانی دارا میباشد