سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کامگار – دانشجوی دکتری مهندس یعمران
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله به تعیین اولین فرکانس طبیعی ساختمان بلند شامل قاب محیطی هسته برشی کمربندخرپایی و مهاربازویی که درارتفاع سازه قاب محیطی و هسته برشی دارای ناپیوستگی هندسی می باشند می پردازد با استفاده از روش تغییراتی هامیلتون معادله ارتعاشی و شرایط مرزی سیستم ترکیبی فوق به دست می آید سپس با استفاده از روش اجز بندی و اعمال روش جداسازی متغیرها برروی زمان و مکان و با فرض ارتعاش هارمونیک معادله دیفرانسیلی جزئی به دستآمده از روش تغییراتی هامیلتون به معادله دیفرانسیلی معمولی برای هر جزئ تبدیل می شود با اعمال شرایط مرزی حاصل از روش تغییراتی هامیلتون و شرایط مرزی بین نقاط ناپیوستگی ماتریس مشخصه سازه ی فوق به دست می آید که برای یافتن فرکانس طبیعی سازه ی فوق به کاربرده می شود.