سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد جعفری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان –

چکیده:

دست ههای پل و ارتعاشات ب هوجود آمده ناشی از گرداب ههای تولید شده، مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از مواقع مجموع های از موانع در مسیر حرکت آب نیز قرار م یگیرد. پای ههای پل در مسیر رودخانه، پای ههای اسکله در دریا، وجود گیاهان و درختان در بستر رودخانه و پای ههای هر سازه هیدرولیکی دیگر که در یک مجرای روباز قرار دارد، نمون ههایی از این حالت است. درتحقیق حاضر بررسی روی استوان ههای قائم در ساز ههای هیدرولیکی صورت گرفته است. در برخورد جریان با این استوان هها،در پایی ندست شکل منظمی از گرداب هها تشکیل شده که نیروهای تناوبی بر استوانه وارد کرده که این نیروها بر سیال نیز عمل م یکند. نیروهای ناشی از گرداب هها دارای بسامد خاصی است که اگر این بسامد با بسامد طبیعی نوسان سازه یا یکی از بسامدهای طبیعی نوسان آب یکسان شود، باعث ایجاد ارتعاشات و مشکلات ساز های و هیدرولیکی م یشود. هدف اصلی این تحقیق بررسی بسامد نیروهای ناشی از گرداب ههای پایی ندست استوان ههای قائم در ساز ههای هیدرولیکی است. در آزمایشات صورت گرفته، مشخصات فیزیکی و هندسی استوان هها و همچنین پارامترهای هیدرولیکی جریان متغیر بوده تا تاثیر این متغیرها بر پدیده مورد بررسی قرار گیرد. قطر استوانه، فواصل طولی و عرضی آ نها، تراکم، آرایش قرارگیری، دبی، عمق و سرعت جریان از جمله متغیرها بوده است. در آزمایشات، ارتعاشات مختلفی در فلوم ب هوجود آمد که در حالات خاصی این ارتعاشات با دامنه حداکثر شکل م یگرفت. در انتها با انجام تجزیه و تحلی لهای آماری مدلی ارائه شده که به کمک آن بسامد نیروهای ناشی از گرداب هها در ساز ههای هیدرولیکی می تواند مورد تخمین قرار گیرد. برای ساخت این مدل از حدود هشتاد درصد پارامترهای بدون بعد استفاده شده و با بررسی مدل ارائه شده در تحقیق با استفاده از پارامترهای بدون بعد انداز هگیری شده که در ساخت مدل دخالتنداشت هاند، پیش بینی نسبتا خوب مدل مورد تائید قرار گرفت