سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شمس غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در نظام کنونی، بهره وری و ارتقاء آن یکی از هدف های عمده هر سازمان فعال و زنده است. امروز روند جدیدی که باعث اهمیت مدیریت منابع انسانی و پرداختن به مسائل مربوط به کارکنان در سازمان شده، نقش این منبع استراتژیک به عنوان یکی از عوامل تعیین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های دولتی و نهایتاً زیربنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. هدف کلی از تحقیق حاضر تعیین ارتباط وضعیت کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد معاونین ورزش خواهران دانشگاههای وابسته به وزارت علوم بر اساس مدل اچیو می باشد. این پژوهش بر آن است تا بهره وری معاونین ورزشی خواهران دانشگاه های وابسته به وزارت علوم را مورد بررسی قرار داده تامدیران اجرایی دستگاه های ورزشی بتوانند با کمک و استناد بر آن بر مجموع خود کنترل و برای طرح ها برنامه ریزی کنند.