مقاله ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی مراکز دیالیز استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی مراکز دیالیز استان چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خواب
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بیماران همودیالیزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوستی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایجاد نارسایی مزمن کلیه و در نهایت همودیالیز سبب ایجاد عوارضی می شود که می تواند کیفیت خواب بیمار و ابعاد مختلف کیفیت زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی استان چهارمحال و بختیاری طراحی شد.
روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بود. جمعیت مورد مطالعه، بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه با سه بخش مربوط به مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت خواب Pittsburgh و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. اطلاعات با نرم افزارSPSS15  و آزمون های آماری Mann-Whitney، c2 و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: افراد مورد پژوهش ۱۷۱ نفر بیمار دیالیزی بودند. جنسیت افراد مورد بررسی ۹۵ نفر مرد (۵۵٫۶ درصد)، ۷۶ نفر زن (۴۴٫۴ درصد) بودند. میانگین سن در مردان ۵۹٫۱۲±۱۶٫۴۸ و در زنان ۵۵٫۵۵±۱۸٫۰۳ بود و اختلاف میانگین سن در دو جنس معنی دار نبود (P=0.18). میانگین مدت زمان انجام دیالیز ۳۶٫۹۶±۳۳٫۰۳ ماه بود. هیچ کدام از بیماران دیالیزی در دسته بندی با کیفیت زندگی مطلوب قرار نداشتند. همچنین آزمون c2 نشان داد که کیفیت خواب بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی تاثیر دارد و این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، ضرورت توجه به کیفیت خواب این بیماران به عنوان یکی از ابعاد مهم تاثیرگذار در ارتقای کیفیت زندگی بیش از بیش مطرح می گردد.