مقاله ارتباط چاقی با عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی در زنان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط چاقی با عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی در زنان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی راد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مومنان امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقی تاثیر زیادی بر عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی دارد. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توجه کافی به عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی، مورد غفلت قرار گرفته است. شواهد بیان گر آن است که کشورهای آسیایی نیز مانند جوامع غربی در معرض اپیدمی عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی هستند. در ایران بررسی های اندکی پیرامون ارتباط چاقی زنان با عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین چاقی و عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی در زنان تهرانی بود (مطالعه قند و لیپید تهران).
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر یک نمونه ۵۷۸۹ نفری از زنان ۶۹-۱۸ ساله، از میان شرکت کنندگان در مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب گردید. فشارخون سیستولی و دیاستولی، وزن و قد آزمودنی ها اندازه گیری، و نمایه توده بدن محاسبه گردید. غلظت کلسترول، تری گلیسرید و کلسترول ـ HDL در سرم آزمودنی ها اندازه گیری، و کلسترول ـ LDL محاسبه گردید. از هر دو روش آنالیز آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شد. متغیرهای مخدوش کننده با استفاده از رگرسیون لجستیک کنترل گردید.
یافته ها: ۲۹٫۱% خانم ها چاق بودند. با افزایش سن، میانگین نمایه توده بدن، تری گلیسرید، کلسترول، کلسترول ـ LDL، فشارخون سیستولی و دیاستولی افزایش، و میانگین کلسترول ـ HDL کاهش اندکی را نشان داد. در زنان چاق در مقایسه با زنان دارای سطح وزن طبیعی، احتمال افزایش سطح تری گلیسرید در سرم (۲٫۶۳-۳٫۸۷=ضریب تغییرات و ۳٫۱۹=نسبت شانس)، افزایش کلسترول خون (۱٫۸۵-۲٫۴۹=ضریب تغییرات، ۲٫۱۵= نسبت شانس)، افزایش سطح کلسترول ـ =۱٫۵۹-۲٫۱۹) LDL ضریب تغییرات، ۱٫۸۷=نسبت شانس)، کاهش سطح کلسترول ـ =۱٫۳-۱٫۵۲) HDL ضریب تغییرات، ۱٫۴۱=نسبت شانس)، افزایش فشار خون سیستولی (۲٫۶۳-۳٫۸۷=ضریب تغییرات، ۳٫۱۹=نسبت شانس) و افزایش فشارخون دیاستولی (۳٫۰۴-۴٫۷۸=ضریب تغییرات، ۳٫۸۱=نسبت شانس) بیشتر بود.
نتیجه گیری: شیوع بالای چاقی و عوامل خطرساز بیماری های غیرواگیر در زنان تهرانی، ضرورت پیشگیری موثر و انجام برنامه های ارتقا سلامت در زنان را گوشزد می نماید.