مقاله ارتباط پلی مورفیسم ۹۷۱G/A- ژن کلسترول استر ترانسفر پروتیین با الگوی لیپیدی در هیپرلیپیدمی اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلی مورفیسم ۹۷۱G/A- ژن کلسترول استر ترانسفر پروتیین با الگوی لیپیدی در هیپرلیپیدمی اولیه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسترول استر ترانسفر پروتیین
مقاله پلی مورفیسم ۹۷۱G/A-
مقاله هیپرلیپیدمی اولیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده تقی
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری عسگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در میان عوامل خطرساز بیماری کرونری قلب، هیپرلیپیدمی از عوامل خطرساز اصلی می باشد. با توجه به نقش هیپرلیپیدمی در بیماری های قلبی- عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر انسان و انجام مطالعات بسیار کم روی پلی مورفیسم های ژن کلسترول استر ترانسفر پروتیین در ایران، ما در این مطالعه پلی مورفیسم -۹۷۱G/A این ژن را در بیماران هیپرلیپیدمی اولیه بررسی نمودیم.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد ۲۰۰ بیمار دارای هیپرلیپیدمی اولیه و ۲۰۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. قطعات ژنی واجد تغییرات ژنتیکی با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (
PCR) تکثیر و ژنوتیپ های پلی مورفیسم -۹۷۱G/A با تکنیک Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) تعیین گردید. فعالیت ژن کلسترول استر ترانسفر پروتیین به وسیله کیت فلوریمتر و با استفاده از دستگاه Fluorescence spectrometer اندازه گیری گردید.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپ ها و آلل ها بین دو گروه شاهد و بیمار اختلاف معنی داری نداشت (در گروه کنترل: ۲۴ AA درصد، ۴۷٫۵ GA درصد و ۲۸٫۵ GG درصد و در گروه بیمار: ۱۸ AA درصد، ۵۱ GA درصد و ۳۱ GG درصد) (P>0.05). در گروه بیمار افراد هموزیگوت واجد آلل A (ژنوتیپ AA) دارای کلسترول و HDL-C بالاتری نسبت به سایر افراد (ژنوتیپ های GG و GA) بودند. در هر دو گروه بیمار و کنترل، افراد واجد ژنوتیپ AA، CETP کم تری داشتند.
نتیجه گیری: پلی مورفیسم -۹۷۱G/A در پروموتور ژن CETP می تواند الگوی لیپیدی و فعالیت CETP را در جمعیت مورد مطالعه تحت تاثیر قرار دهد.