مقاله ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن ۵۰۹C>T) TGF-β1-) با هپاتیت B مزمن در بیماران ایرانی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن ۵۰۹C>T) TGF-β1-) با هپاتیت B مزمن در بیماران ایرانی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله هپاتیت B مزمن
مقاله TGF-β1 ،-۵۰۹C>T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رضوی آرمین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوان یغما مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: زالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت هپاتیت B یک مشکل بهداشتی جهانی است. ویروس هپاتیت B از سیستم ایمنی ذاتی فرار می کند و به طور عمده سیستم ایمنی اکتسابی علیه آن عمل می کند. فاکتور رشد تراریختی TGF-b) b) در پستانداران دارای سه ایزوفورم است. اخیرا مشخص شده که TGF-b1 می تواند همانندسازی ویروس هپاتیت B را مهار کند همچنین بیان زیاد این فاکتور در فیبروز کبدی موثر است. در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم پروموتر (-۵۰۹C>T) TGF-b1 با هپاتیت B مزمن مورد بررسی قرار گرفت.
روش: در این مطالعه مورد- شاهدی ۱۰۹ فرد مبتلا به هپاتیت B مزمن و ۱۰۹ فرد سالم بررسی شدند. روش PCR-RFLP به منظور تعیین ژنوتیپ افراد به کار گرفته شد. ابتدا با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) توالی مورد نظر تکثیر شد سپس محصول آن مورد هضم آنزیمی Eco81I قرار گرفت و ۱۵ نمونه برای تایید نتایج توالی یابی شد.
یافته ها: در جمعیت بیماران فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT به ترتیب برابر ۱۹٫۳%، ۵۹٫۶% و ۲۱٫۱% و در جمعیت شاهد برابر ۳۰٫۳%، ۵۲٫۳% و ۱۷٫۴% بود. فراوانی آلل های C و T در بیماران (۴۹٫۱% و ۵۰٫۹%) و در افراد شاهد (۵۶٫۴% و ۴۳٫۶%) تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: از آنجا که بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم -۵۰۹C>T در گروه شاهد و بیمار ارتباط معنی داری وجود نداشت، می توان گفت این پلی مورفیسم به عنوان یک فاکتور پیش آگهی هپاتیت B مزمن در بیماران ایرانی مطرح نیست.