مقاله ارتباط یائسگی با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های سوپر اکسیداز و کاتالاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط یائسگی با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های سوپر اکسیداز و کاتالاز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
مقاله کاتالاز
مقاله سوپراکسید دیسموتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی دارستانی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به عنوان منبع افزایش گونه های فعال اکسیژن در نظر گرفته می شود. به علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در این فاز تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع شاهد موردی روی ۷۵ زن یائسه به عنوان گروه آزمون و ۷۴ زن غیریائسه به عنوان گروه کنترل انجام شد. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان فعالیت سرمی آنزیم کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در حالت ناشتا سنجیده شد. یافته ها: میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در زنان بعد از یائسگی (میلی مولارترولوکس ۱۱٫۴±۴٫۴) که نسبت به قبل از یائسگی (میلی مولارترولوکس ۱۰٫۳±۱٫۲) به طور معنی داری کاهش یافت. (p<0.05) میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در زنان بعد از یائسگی (واحد بر میلی گرم پروتئین ۱٫۹۲±۰٫۱۴) که نسبت به قبل از یائسگی (واحد بر میلی گرم پروتئین ۲٫۰۷±۰٫۰۹) به طور معنی داری کاهش یافت. (P<0.05).
نتیجه گیری: داده های این تحقیق حاکی از آن است که احتمالا در زنان یائسه کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در زنان یائسه به خاطر افزایش استرس اکسیداتیو است.