سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
پرویز غضنفری – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، واحد قز
زینب ملکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

تولید رسوب در حوضهها تا حد بسیار زیادی وابسته به تاثیرات زمینریختشناسی و فیزیوگرافی آنها است. این تاثیرات بیشتر در شکل هوازدگی سازندها، شستشو و حمل رسوبات سطحی و بهویژه خاک انعکاس مییابد. در این پژوهش، حوضه آبخیز باغکمش در استان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. این حوضه دارای مساحتی برابر ۹۳/۸۳ کیلومتر مربع است. حوضه آبخیز باغکمش از زیرحوضههای رودخانه جاجرود است. منطقه مورد مطالعه شامل سازندهای الیکا، شمشک، لار، تیزکوه مربوط به دوران میانه زیستی و سازندهای فجن (فاجان)، کرج و نهشتههای آبرفتی مربوط به دوران نوزیستی است. هدف از این بررسی دستیابی به میزان رسوبزایی این حوضه با توجه به پارامترهای فیزیوگرافی، هندسی و همچنین مطالعات زمینریختشناسی حوضه است. در این مطالعه بررسی رابطه تاثیرات زمین – ریختشناسی و فیزیوگرافی با فرسایش و رسوب در هر پهنهای از حوضه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از واحدهای زمینریختشناسی و فیزیوگرافی حوضه صورت گرفت. در این راستا، ویژگیهای زمینریختشناسی زیر حوضهها و مقاومت سازندها به عنوان مهمترین عوامل برای تفکیک و پهنهبندی واحدهای زمینریختشناسی انتخاب شد. سپس با دادههای به دست آمده از مطالعات فیزیوگرافی تأثیرگذار در تولید رسوب تلفیق شد و در نهایت با توجه به این که حوضهدارای ۹ زیر حوضه است زیر حوضهB2-1 بیشترین تولید رسوب و زیر حوضهBint کمترین رسوب تولیدی را به خود اختصاص داده است