سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور –
احمد گلچین –

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی خاک های هیستوسول در کاربری‌های علفزار، بایر و چمنزار در استان‌های کرمان، شهرکرد و گیلان، مجموعاً نه نیمرخ خاک (در هرکاربری سه نیمرخ) با رعایت فاصله نمونه‌برداری ۲۰۰ متر مطالعه شد. در هر نیمرخ نمونه‌های خاک از عمق صفر تا ۱۴۰ سانتیمتر با فواصل مساوی ۲۰ سانتی‌متری جمع‌آوری شد و خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی مختلف آن‌ها شامل کربن آلی، ازت کل، فسفر، آهک، کربوهیدرات عصارهگیری شده با اسید سولفوریک و با آب داغ اندازهگیری شد. رابطه متقابل بین خصوصیات اندازهگیری شده، عمق و نوع کاربری با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و معنی‌داری در گروه‌های مختلف نوع کاربری و عمق بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که روابط معنیدار و مثبت بین ویژگیهای مختلف خاک، عمق و نوع کاربری در سطح یک درصد آماری وجود دارد.