مقاله ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتمادفردی
مقاله تعلیق در قضاوت
مقاله منبع کنترلی
مقاله شک و تردید حرفه ای
مقاله قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش درحوزه تحقیقات رفتاری در حسابرسی و با هدف بررسی ویژگیهای تردید حسابرس و رابطه آنها با قضاوت و تصمیم گیری حسابرس انجام شده است. مطالعات قبلی نشان داده است، داشتن بینش در مورد ویژگی های تردید نقش مهمی در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان دارد. جامعه آماری، حسابرسان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. انتخاب نمونه بصورت تصادفی، حجم نمونه یکصد نفر از حسابرسان با گروه های شغلی متفاوت سازمانی بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل از آزمون آماری کمترین مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، چهار ویژگی تردید (اعتماد فردی، تعلیق در قضاوت، منبع کنترلی و شک و تردید حرفه ای) بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان موثرند. ولی بیشترین تاثیر مربوط به منبع کنترلی می باشد و هرچه توجه به آن بالا رود کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نیز افزایش خواهد یافت.