مقاله ارتباط وزن بدن بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) با توان تنظیم اسمزی در آب لب شور (۱۳ppt) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۹۴ تا ۴۰۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط وزن بدن بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) با توان تنظیم اسمزی در آب لب شور (۱۳ppt)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی آزاد دریای خزر
مقاله Salmo trutta caspius
مقاله وزن
مقاله نرخ مرگ و میر
مقاله سلول کلراید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرایند اسمولتیفیکاسیون و سازگاری با دریا، وزن و سن ماهی مهم می باشد. در مطالعه حاضر، نرخ مرگ و میر، تغییرات مورفولوژیک آبشش و سلولهای کلراید آبششی در اوزان ۵، ۱۵ و ۲۵ گرم (ماهیان هم سن) در ماهی آزاد خزر، پس از ۱۰ روز انتقال به آب لب شور خزر مقایسه کردیم. بافت شناسی آبشش با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و ایمونولوکالیزه نمودن Na+K+ATPase با استفاده از آنتی بادی IgGa5 صورت گرفت. تصاویر ایمونو گرفته شده با استفاده از نرم افزار Image Tools بررسی شد. نرخ مرگ و میر، در اوزان مختلف ۵، ۱۵ و ۲۵ گرم پس از مواجه با آب لب شور خزر (ppt 13)، به ترتیب برابر با: %۲۵، %۸، و %۰ بود و ضایعاتی در ساختار آبشش نمونه ها مشاهده گردید. سلولهای کلراید در وزن ۵ گرم، افزایش ولی مساحت آنها کاهش معنی دار داشت. در وزن ۱۵ گرم، تعداد کل سلول های کلراید و مساحت آنها در مواجه با شوریppt 13 تغییری نداشت اما در وزن ۲۵ گرم، کاهش معنی داری در تعداد سلولهای کلراید مشاهده شد. با توجه به نتایج حاضر، در بچه ماهیان هم سن، ماهی با وزن کم (۵ گرم) قادر به تنظیم اسمزی نبوده و در وزن ۱۵ گرم دارای سازگاری بهتری به آب دریای خزر نسبت به سایر وزن هاست و پس از رسیدن به ۲۵ گرم با توجه به پشت سر نهادن مرحله اسمولتیفیکاسیون، به محیط آب شیرین سازگار شده و در دراز مدت توانایی تنظیم اسمزی در آب شور را از دست می دهند.