سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا کلانتری – کارشناس ارشد تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
حجت محمدی مغانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
کریم بیگلر – کارشناس ارشد تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
حسین دربانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

چکیده:

در تحقیق حاضر رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان زنجان مورد بررسی قررارگرفته است پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اطلاعات فردی ، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسشنامهاستاندارد کیفیت زندگی کاری والتون ،تعداد ۵۹ پرسشنامه در بین دبیران تربیت بدنی استان منتخب توزیر شرد کره در نتایرت نترایجمربوط به ۵۹ پرسشنامه مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتای تحلیل داده های این پژوهش نشان دادکه: بین میزان هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/346 p-0/01) بین میزان خود آگاهی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/309 p-0/01) بین میزان خود تنظیمی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/208 p-0/05) بین میزان خود انگیختگی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/251 p-0/05) بین میزان همدلی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/309 p-0/01) و بین میزان مهارتهای اجتماعی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی (r-0/319 p-0/01) ارتباط معنا دار وجود دارد. همچنین هوش هیجانی به ع نوان پیش بینی کننده معناداری، می تواند ۰/۱۲ از تغییرات کیفیت زندکی کاری را توضیح دهد. (β-۰/۳۵) با توجه به وجود رابطه معنا دار میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری در این پژوهش ، می تروان ارتقاء هوش هیجانی را به عنوان یکی از عوامل مرتبط در بهبود کیفیت زندگی کاری دبیران ورزش ، درتدوین برنامه های آموزش و پرورش مد نظر قرار داد.