مقاله ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین – تبادلی در مدیران گروه های آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین – تبادلی در مدیران گروه های آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله سبک رهبری تبادلی
مقاله سبک رهبری تحول آفرین
مقاله مدیر گروه
مقاله علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: قزلسفلی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت مدیران در رهبری به ویژه در مدیران پرستاری، است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه های هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین تبادلی در مدیران گروه های آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی، ۶۸ مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از ابزار هوش هیجانی Bar- on و پرسشنامه سبک رهبری چند عاملی باس اخذ شد و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه ۱۶ و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و آزمونt-student  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و سبک رهبری، رابطه مستقیم مثبت و معناداری دارد (
r= 0.360 و P<0.05). مولفه حل مساله، خوشبختی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوشبینی و مسوولیت پذیری با تمام سبک های رهبری رابطه معنی داری داشته است (P<0.05). مولفه کنترل تکانش با هیچ یک از سبک های رهبری رابطه معنی داری نداشته است (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک رهبری، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، لذا آموزش شناخت هوش هیجانی و مولفه های آن و ایجاد زمینه ای برای تقویت مولفه های هوش هیجانی، روش مکملی جهت ارائه سبک رهبری است، که مدیریت بهتری را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.