مقاله ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله زایمان
مقاله زن باردار
مقاله هوش معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی کولایی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: خوش کنش ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زایمان، یکی از تاثیرگذارترین تغییرات در زندگی زنان است. این تغییر، نه تنها برای زنان تجربه ای فراموش نشدنی است، بلکه با توجه به اهمیت آن، نوع زایمان در شکل گیری اثرات روان شناختی و جسمانی زنان بسیار موثر می باشد. دو مقوله روان شناختی هوش معنوی و تاب آوری در برابر استرس، می تواند بر ترجیح نوع زایمان تاثیرگذار باشند لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی زنان باردار با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان آنها انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۱۱ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای بود. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های تاب آوری در برابر استرس کونور- دیویدسون، هوش معنوی کینگ و یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته انجام شد. داده ها از طریق محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: تاب آوری در برابر استرس زنان باردار با تمام مولفه های هوش معنوی ارتباط معنی داری داشت (
P<0.001). ترجیح روش زایمان نیز با دو مولفه هوش معنوی، یعنی تفکر انتقادی وجودی و تولید معنای شخصی، ارتباط معناداری داشت (p<0.05). بین ویژگی های جمعیت شناختی با تاب آوری و ترجیح روش زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (p=0.05).
نتیجه گیری: ایجاد معنای شخصی در زندگی، با تحمل درد و فشار همراه است. افرادی که تمایل به زایمان طبیعی دارند، مفهوم درد را به معنای ارزشمندی و تحمل آن را به عنوان فردی که می تواند در برابر سختی ها تاب آور باشد، می پذیرند. به نظر می رسد که ارتقاء هوش معنوی می تواند باعث افزایش تاب آوری زنان در دوران بارداری و ترجیح زایمان طبیعی شود.