مقاله ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با پره اکلامپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با پره اکلامپسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله هموگلوبین
مقاله هماتوکریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری زینت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنتاج مائده
جناب آقای / سرکار خانم: بتیار محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پره اکلامپسی یکی از مهم ترین عوارض دوران بارداری است که تشخیص زودرس آن در دوره مراقبت های بارداری حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مورد – شاهد بر روی ۱۴۰ زن باردار مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان آیت آلله روحانی بابل انجام گرفت. افراد بدون سابقه فشار خون مزمن، دیابت، بیماری های کلیه، استعمال دخانیات، مصرف داروهای موثر بر پارامترهای خونی انتخاب گردیدند. اطلاعات پرونده ۷۰ زن باردار بستری، با تشخیص پره اکلامپسی (گروه مورد) و ۷۰ نفر از زنان باردار سالم (گروه شاهد) در فرم های مخصوصی پر شده و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن بیماران در این بررسی ۲۷٫۲۱±۵٫۷ سال بوده است. میانگین و انحراف معیار هموگلوبین در سه ماهه اول بارداری در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱۲٫۸۲±۱٫۱۰ و ۱۲٫۳۰±۱٫۳۹ (p= 0.016) و میانگین و انحراف معیار هموگلوبین در سه ماهه دوم بارداری در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱۱٫۹۰±۰٫۹۸ و ۱۱٫۴۶±۱٫۳۷ (p= 0.011) بوده است.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با بروز پره اکلامپسی ارتباط دارد.