مقاله ارتباط نمایه توده بدن با افسردگی و سلامت روان در دانشجویان پرستاری جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط نمایه توده بدن با افسردگی و سلامت روان در دانشجویان پرستاری جیرفت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه توده بدن
مقاله افسردگی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی فوزیه
جناب آقای / سرکار خانم: پیله ورزاده مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سلیمانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: پرمهریابنده آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نمایه توده بدن با افسردگی و سلامت روان در دانشجویان دانشکده پرستاری جیرفت انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش کنونی یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که جمعیت مورد بررسی آن، دانشجویان در حال تحصیل دانشکده پرستاری جیرفت در سال ۱۳۸۷ بودند که ۱۷۳ نفر از آن ها در پژوهش شرکت نمودند (کل دانشجویان). داده ها توسط پرسش نامه آمارنگاری، پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ) جمع آوری گردید. وزن و قد بدون کفش و لباس اضافه، اندازه گیری و نمایه توده بدن با استفاده از فرمول کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شد. یافته ها با نرم افزار SPSS و آزمون های تی، ضریب همبستگی پیرسون، مجذور خی و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: ۷۷٫۴% از نمونه ها دختر، ۲۲٫۹% پسر و میانگین سنی آن ها ۱٫۹±۲۱ بود. میانگین BMI در نمونه مورد بررسی ۳٫۵±۲۲٫۴ بود. ۱۶٫۶% کل دانشجویان مورد بررسی کم وزن، ۱۰٫۶% دارای اضافه وزن و ۲٫۳% چاق بودند. ارتباط مثبت و معنی داری بین نمره افسردگی و نمره نمایه توده بدن وجود داشت ((R=0.204, P<0.01، اما بین نمره کلی سلامت روان با نمره نمایه توده بدن ارتباط معنی داری دیده نشد(P>0.157, R=108) . هم چنین، بین BMI با افسردگی (۱٫۰۲-۱٫۲۰= ۹۵% فاصله اطمینان و ۱٫۱ =نسبت شانس) و محل زندگی دختران (۲٫۳۸-۱۹٫۷۸= %۹۵ فاصله اطمینان و ۶٫۸۶ = نسبت شانس) ارتباط معنی داری دیده شد.
نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد که بهبود وضعیت خلقی دانشجویان دختر مورد بررسی می تواند اضافه وزن آن ها را کاهش دهد.