مقاله ارتباط نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قم سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قم سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله اختلال عملکرد جنسی
مقاله زنان
مقاله پرسشنامه عملکرد جنسی
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: احمری طهران هدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربگلو عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی راد اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عملکرد جنسی مطلوب، عامل مهمی در تحکیم خانواده محسوب می شود و منشا بسیاری از تحولات در زندگی انسان است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. چاقی نیز به عنوان یک اپیدمی جدید، جمعیت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. تحقیقات نشان داده اند اختلال عملکرد جنسی در مردان با چاقی ارتباط دارد، اما این ارتباط در زنان هنوز مبهم است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی از بین زنانی که برای مراقبت به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر قم مراجعه کرده بودند ۷۷ نفر دارای اختلال عملکرد جنسی (نمره کمتر یا مساوی ۲۸) با ۶۴ نفر زن سالم و بدون اختلال عملکرد جنسی (نمره بیشتر از ۲۸) با استفاده از پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان مورد مقایسه قرار گرفتند. برای تعیین نمایه توده بدنی، قد و وزن و تعیین توزیع چربی در بدن؛ محیط دور کمر و دور باسن اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست، کای دو و رگرسیون چند متغیره، در سطح معنی داری (۰٫۰۵>p) صورت گرفت.
یافته ها: نمایه توده بدنی در گروه مورد ۵٫۴±۳۴٫۱ و در گروه شاهد ۴٫۴±۲۶ بود، که در این رابطه آزمون آماری بین نمایه توده بدنی با اختلال عملکرد جنسی، ارتباط معنی داری را نشان داد (۰٫۰۵>p). همچنین در گروه مورد، بیشترین اختلال در فاز برانگیختگی و در گروه شاهد در فاز درد جنسی مشاهده شد (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد چاقی روی برخی از حیطه های عملکرد جنسی زنان تاثیرگذار است. بنابراین، انجام مطالعات مداخله ای کاهش وزن در زنان چاق دچار اختلال عملکرد جنسی ضروری است تا رابطه بین چاقی و اختلال عملکرد جنسی روشن تر بیان شود.