سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردشیر ظفری – استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایر
الهام افتخاری – استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد
مریم رستمی – کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده:

افزایش غلظت سرمی لیپوپروتئین ) a) [Lp (a) ] یک عامل خطرزای مستقل بیماری عروق کرونر ) CAD ( است.ارتباط هم بستگی فعالیت بدنی با این عامل خطرزا در برخی از پژوهش ها، اما نه همیشه بیان شده است. بنابر این ،آیا ارتباطی بین میزان فعالیت بدنی با Lp (a ( سرم وجود دارد؟ دامنه این ارتباط در مردان میانسال فعال، غیرفعال و مبتلا به CAD چگونه است؟ این پژوهش مقطعی، از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی گذشته نگر است که با -روش هم بستگی و با هدف تعیین ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی ) VO2max ( تخمینی به عنوان شاخص میزان فعالیت بدنی با غلظت Lp (a ( سرم در سه گروه ۱۰ نفری از مردان میانسال فعال ، غیرفعال و مبتلا به CAD انجامشد. VO2max 71 و /۸۱ ± ۷/ ۷۵ ، غیرفعال: ۵۰ /۵۱ ± ۱/ )فعال: ۰۸ CAD 75/73 ± ۱/۱۳ : mL. Kg-1. min-1 ( ازفرمول برآورد غیرتمرینی برآورد شد. غلظت ناشتای Lp (a 16 ، غیرفعال: /۵۸ ± ۱۱/ ( )فعال: ۱۱ ۱۱/۵۸ و ± ۱۷/۵۵ CAD 16/77 ± ۳/۱۵ : mg/dl ( سرم با روش ایمونوتوربیدیمتریک اندازه گیری شد