سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر ظفری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه تربیت بدنی و علوم ورز
الهام افتخاری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه تربیت بدنی و علوم و
مریم رستمی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، د

چکیده:

برنامه های پیشگیری، کنترل و درمان چاقی براساس دو اصل کاهش انرژی دریافتی و افزایش انرژی مصرفی طراحی و اجرامی شود. لپتین به عنوان یک عامل ناظم میزان انرژی دریافتی و فعالیت بدنی به عنوان یک عامل افزاینده انرژی مصرفی نقش مهمی درکنترل و درمان چاقی دارند. فهم این نکته که تعامل و ارتباط این دو عامل بر یکدیگر و بر فرایند کنترل چاقی چگونه است، می توانددریچهای نو در پیشگیری، کنترل و درمان چاقی باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا ارتباط هم بستگی حداکثر اکسیژن مصرفی بهعنوان شاخص میزان فعالیت بدنی را با سطح لپتین و لیپوپروتئین های سرم خون بانوان تعیین و توصیف نماید تا مشخص شود کهدامنه این ارتباط چگونه است؟ آیا افزایش میزان فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی مناسب و مداوم نمایانگر دریچه ای نو در پیشگیری،کنترل و درمان چاقی است؟