سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا تمناییفر – استادیارگروه روانشناسی دانشگاه کاشان
زهرا مقدسین – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشا

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان پیشرفت تحصیلی، مسند مهارگذاری و اهمالکاری تحصیلی میباشد. به این منظور نمونهای مشتمل بر ۳۱۰ نفر ( ۱۷۹ دختر و ۱۳۱ پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی میباشد. جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش، از معدل کل دانشجویان برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی، از مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (نسخه دانشجو)، برای اندازهگیری اهمالکاری تحصیلی و از مقیاس مسند مهارگذاری راتر جهت اندازهگیری مسند مهارگذاری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده، هم از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و هم از شاخصهای آمار استنباطی (ضریب معناداری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون) استفاده گردیده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که میان پیشرفت تحصیلی و مسند مهارگذاری رابطه معناداری وجود ندارد و میان اهمالکاری تحصیلی و مسند مهارگذاری یک رابطه معنادار منفی و نیز میان پیشرفت تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی رابطه معنادار منفی وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داده است که پیشرفت تحصیلی بر اساس اهمالکاری تحصیلی پیشبینی میشود و مسند مهارگذاری و اهمالکاری تحصیلی هر دو قادر به پیشبینی یکدیگر هستند.